• نام علمی : 30
  • کاربرد موضعی : 30
  • کابرد خوراکی : 30
  • عوارض جانبی : 30
  • شرایط نگهداری : 30
  • تداخلات دارویی : 30
  • موارد منع مصرف و ن.ق.ت : 30
  • دستور مصرف : 30

کپسول نرم خوراکی حوای امگا 3 - 6 و 9