• نام علمی : 60
  • کاربرد موضعی : 60
  • کابرد خوراکی : 60
  • عوارض جانبی : 60
  • شرایط نگهداری : 60
  • تداخلات دارویی : 60
  • موارد منع مصرف و ن.ق.ت : 60
  • دستور مصرف : 60

کپسول نرم خوراکی ملین و مسهل