کلیه و مجاری ادراری

روغن تخم کدو نوشاد
  • برطرف کننده ی تکرر ادرار ناشی از بزرگی پروستات
  • رفع علائم بزرگی پروستات
روغن رازیانه نوشاد
  • روشن کننده ی پوستی
Scroll to top