castor oil

  • آبرسان پوست
  • مسهل
  • ضد چروک
  • درمان یبوست

قدمت این روغن بیش از 4000 سال می باشد که مهمترین ماده تشکیل دهنده دانه کرچک روغن موجود در دانه است و مهمترین اسید چرب آن اسید ریسینولئیک به میزان 90درصد می باشد . سایر اسید های چرب موجود در روغن کرچک شامل لینولئیک اسید- لینولنیک اسید- اولئیک اسید-استئاریک اسید-اسید پالمتیک و……می باشد . روغن کرچک عمدتاً به عنوان مسهل به ویژه در تخلیه روده قبل از معاینه ی کولون یا عکس برداری با اشعه ایکس از دستگاه گوارش به کار می رود ولی به عنوان ملین در درمان یبوست حاد نیز کاربرد دارد. با مصرف خوراکی روغن کرچک در اثر مخلوط شدن آن با صفرا و آنزیمهای لوزالمعده و اثر لیپاز ، اسید ریسینولئیک از تری گلیسیرید مربوطه آزاد می گردد که دارای خاصیت anti-absorptive و secretogogic می باشد . مقدار کمی از آن از دستگاه گوارش جذب شده و مانند دیگر اسیدهای چرب متابولیزه می گردد و بقیه در روده ی کوچک با سدیم و پتاسیم تشکیل نمک های ریسینولئات داده و با ایجاد خاصیت صابونی (کاهش کشش سطحی) در لوله ی گوارش و در سطح مخاطی اثر خود را اعمال می کند . الکترولیت ها از طریق فشار اسموتیک آب را به داخل مجاری ژوژونمی و ایلئومی انتقال داده و باعث افزایش نرم شدن محتوای مجاری می شوند . این اثر با اثر اسید ریسینولئیک بر روی عضله ی صاف روده ای توأم گشته و ضمن تسریع جریان محتوای روده فرصت جذب آب و الکترولیت ها را کاهش می دهد . اسید ریسینولئیک مخاط کولونی را مشابه مخاط روده ی کوچک تحت تأثیر قرار داده و با تجمع بیش از حد مایع در روده ی بزرگ باعث ایجاد مدفوع آبکی و دفع آسان می گردد .