nigella sativa oil

  • درمان دردهای مفاصل
  • محرک نیروی جنسی
  • درمان ریزش مو

طبیعت : از نظر طب سنتی در اول سیم گرم و خشک است .

روغن سیاه دانه نوشاد ، خالص به روش کلدپرس تهیه می شود و هیچگونه افزودنی یا نگهدارنده به آن اضافه نشده است .

تحقيقات گسترده اي در سه دهه اخير روي دانه گياه سياه دانه انجام شده است. در مقالات علمي خواص ضد اكسايش، ضد التهابي، تقويت كننده سيستم ايمني و آنتي هيستاميني از تركيبات متعدد موجود در روغن و عصاره هيدروالكلي دانه گياه گزارش شده است. اين خواص منحصر به فرد دانه گياه باعث شده است كه در مطالعات متعدد اثرات ضد سرطاني، كاهنده فشار، گلوكز و چربي خون، محافظت كبدي، كليوي و قلب و عروق، بهبود اختلالات گوارشي و سيستم عصبي و همچنين اثرات ضد ميكروب از گياه گزارش شود. به علاوه اين گياه در دوز مصرفي در طب سنتي بدون عوارض جانبي است.

تركيبات سياه دانه: چهار نوع آلكالوييد با نام هاي نيجلامين B(2), B(1), A(2), A(1) ،‌از دانه گياه سياه دانه استخراج شده است. تیموکينون، دي تیموكینون، تیموهيدروكينون و تيمول مواد موثره اصلي در عصاره آبي دانه گياه هستند . 30 درصد وزن سياه دانه را روغن تشكيل مي دهد كه P-cymen اصلي ترين تركيب آن است و تقريباً 48/61 درصد از وزن روغن فرار آن را تشكيل مي دهد . دانه گياه ضمناً‌ حاوي چربي، ويتامين ها،‌ مواد معدني و پروتئين( شامل هشت اسيد آمينه ضروري) و كربو هيدرات ها شامل مونوساكاريدها به شكل گلوكز، زيلوز، آرابينوز و رامنوز است. دانه گياه منبع غني اسيدهاي چرب ضروري و غير اشباع است. اصلي ترين اسيد چرب غير اشباع اسيدلينولئيك و سپس اسيداولئيك است. تركيبات ديگري مانند فسفر، ليپيدها، كاروتن، كلسيم، آهن و پتاسيم نيز در دانه ها وجود دارد.

اثرات فارمالوژيك سياه دانه

اثرات ضد اكسايشي، ضد التهابي، تقويت كننده سيستم ايمني و آنتي هيستاميني روغن و عصاره دانه گياه سياه دانه باعث شده است اثرات فارماكولوژيك متعددي مانند كاهش قند، چربي و فشار خون بالا،‌دفع كننده صفرا و اسيد اوريك،‌محافظ بافت هاي كبد، كليه ، قلب و عروق و همچنين اثرات ضد ميكروب و ضد انگل از اين گياه گزارش شود.

اثرات ضد اكسايشي سياه دانه : تنش اكسايشي در ساختارهاي بيولوژيك و پاتوفيزيولوژي بسياري از بيماري ها خصوصاً بيماري هاي قلبي- عروقي و سرطان وجود دارد. مهار عملكرد سلول هاي ايمني طي شيمي درماني،‌ راديوتراپي و عفونت ها و در سرطان ها به واسطه ي توليد راديكال هاي اكسيژن آزاد شامل O2 ، OH و NO است. اين مولكول ها به سلول ها و تركيبات شيميايي بافت ها حمله مي كنند و موجب اثرات جانبي متعدد مي شوند. در مطالعات متعدد اثرات ضد اكسايشي روغن و عصاره آبي سياه دانه گزارش شده است. در مطالعه درون تني شاخص هاي استرس هاي اكسايشي در خون موش هاي مصرف كننده عصاره آبي سياه دانه تحت تماس با تشعشعات باردار كاهش واضح يافته است. تزريق روغن سياه دانه يا TQ به موش در فاز اسيكمي موجب خونرساني مجدد و بهبود عملكرد و سطح آنزيم هاي سوپراكسيد دسيموتاز و گلوتاتيون پراكسيداز مي شود.

مطالعات برون تني نشان مي دهد كه عصاره آبي سياه دانه باعث مهار اثرات ايسكمي همولتييك زهر مار و عقرب ناشي از تنش اكسايشي مي شود و از اريتروسيت ها در برابر پراكسيداسيون ليپيد و افزايش خاصيت اسموتيك ايجاد شده به واسطه ي H2O2 محافظت مي كند و توليد نيترات را نيز كاهش مي دهد. تيموكينون، تركيبات كارواكرول، تي آناتول و 4- ترپينئول موجود در سياه دانه اثرات آنتي اكسايشي دارند.

اثرات ضد التهابي سياه دانه: ايجاد و تداوم فرآيند التهاب توسط عواملي مانند ائوزينوفيل، اكسيدان ها، سيتوكين و آنزيم هاي ليتيك ترشح شده از ماكروفازهاي التهابي و نوتروفيل ها است. فرآيند التهاب توسط ليپواكسيژناز و سيكلواكسيژناز تنظيثم مي شود . TQ و عصاره آبي سياه دانه مسير سيكلواكسيژناز و 5- ليپواكسيژناز لكوسيت هاي صفاق موش تحريك شده توسط كلسيم را مهار مي كند. مصرف برون تني عصاره آبي سياه دانه یا TQ در نوتروفيل هاي تحريك شده با كلسيم يا اينوفور باعث مهار توليدات 5- ليپواكسيژناز مي شود و اثرات ضد التهابي متعددي از جمله اثر بر آنسفالوميليت آلرژيك، كوليت و آرتريت دارد. تجويز TQ به موش هاي دچار آنسفالوميليت آلرژيك موجب افزايش سطح گلوتاتيون در بدن آن ها مي شود.

تجويز خوراكي روغن سياه دانه و موضعي و داخل صفاتي پلي فنول هاي سياه دانه در موش اثرات ضد درد و ضد التهابي دارد. اثرات ضد التهابي آن در مصرف به صورت پماد با انواع پمادهاي موجود در بازار برابر است. تزريق داخل وريدي امولسيون روغن سياه دانه باعث كاهش شوك اندوتوكسين و مهار تورم ايجاد شده توسط روغن كاروتن مي شود. مصرف خوراكي يا تزريقي عصاره روغني آن در موش هاي آزمايشگاهي در مقادير 400microl/kg، 200، 100 اثرات ضد دردي و ضد التهابي دارد.

اثرات سياه دانه بر سيستم ايمني: براي پاسخ ايمني مناسب لازم است كه پاتوژن ها و آنتي ژن ها خاص شناخته شوند ،‌كه در اين روند ماكروفاژها، گرانولوسیت، سلول هاي كشنده طبيعي ( NK )، سلول هاي B وT‌ دخيل اند. يكي از خصوصيات سياه دانه اثرات تنظيم ايمني آن است. درمان 4 هفته اي با روغن سياه دانه باعث افزايش 55 درصدي در نسبت سلول هاي C04T به CD8 و افزايش 30 درصدي در عملكرد سلول هاي NK شده است. برخي تركيبات سياه دانه اثر تقویت كننده ايمني سلولی دارند و برخی دیگر از ترکیبات سیاه دانه اثر مهار کننده ایمنی خوبی دارند . مصرف يك هفته اي عصاره آبي سياه دانه باعث دو برابر شدن تعداد سلول هاي NK طحال و افزايش اثر آن ها عليه سلول هاي تومرال YAC-1 شده است. مصرف 6 هفته اي روغن سياه دانه باعث افزايش فعاليت فاگوسيتي ماكروفاژهاي صفاقي و افزايش تعداد لمفوسيت هاي خون محيطي در موش هاي ديابتي شده است. تركيبات سياه دانه باعث عدم كاهش عملكرد سلول هاي T با افزايش عمر آنها مي شود. دانه گياه سرشار از اسيد لينولئيك آلفا، اسيد استئاريدونيك و ديگر مواد است كه باعث تقويت پاسخ ايمني خصوصاً‌ در سلول هاي T مي شود. درمان با روغن سياه دانه باعث بهبود تست پوستي با توكسوييد تتانوس مي شود كه بيانگر بهبود پاسخ ايمني سلولي است مصرف عصاره سياه دانه همراه با اكسي تتراسيكلين در كبوترها اثر حمايتي از سيستم ايمني دارد. ولي در عين حال مصرف روغن سياه دانه باعث كاهش توليد آنتي بادي در پاسخ به واكسيناسيون تيفوييد در موش شده است. پروتئين هاي سياه دانه باعث توليد IL-3 و IL-1 توسط لمفوسيت ها مي شوند ولي اثري بر توليد IL-2 وIL-4 ندارد.

اثرات ضد سرطاني سياه دانه: روغن سياه دانه اثرات مشخصي عليه سلول هاي سرطاني انساني دارد. عصاره الكلي و آبي باعث غير فعال شدن رشد سلول هاي سرطاني پستان مي شود و عوامل مختلفي مثل كلاژناز نوع 4 ، متالوپروتئيناز و مهار كننده هاي عامل رشد فيبر و بلاستيك، پروتئين آنژيوژنيك، فعال كننده پلاسمينوژن نوع بافتي و نوع اوروكيناز و نوع I را مهار مي كند. TQ و DTQ اثرات سيتوتوكسيك عليه سلول هاي توموري انسان خصوصاً‌آدنوكار سينوم پانكراس،‌ساركوم و لوكمي دارند. تزريق مستقيم روغن سياه دانه به سلول توموري طي 30 روز متوالي باعث كاهش اندازه 5/2 سانتي متري سلول هاي توموري مي شود. در مطالعات درون تني در موش مصرف موضعي روغن سياه دانه از رشد سلول هاي سرطاني پوست خصوصاً‌ پاپيلوما پيشگيري و اسيدهاي چرب مشتق شده از سياه دانه رشد كار سينوماي آسيت Ehrilch و سلول هاي آسيت لمفوم Dalton را مهار مي كند. مصرف خوراكي عصاره آبي سياه دانه رشد سلول هاي توموري كبد را در موش مهار و روغن آن از ايجاد كارسينوم كولون ناشي از ميتل نتيروزاوره يا 1 و -2 دي متيل هيدرازين پيشگيري مي كند. آلفاهدرين مشتق شده از سياه دانه اثر مهاري عليه لوكمي و كارسينوم ريوي Lewis دارد. مصرف TQ باعث مهار رشد سلول هاي توموري معده ناشي از تجويز بنزوآلفاپيرن و مهار رشد سلول هاي تومور در فيبروساركوم بافت نرم ناشي از 2- ميتل كلوناترن مي شود. تجويز TQ در موش مبتلا به كارسينوم آسيت Ehrlich اثر ضد تومور ناشي از ايفوسفاميد را تشديد و از عارضه قلبي داكسوروبيسين كه يك داروي ضد سرطان است، پيشگيري مي كندو مصرف خوراكي روغن سياه دانه در ضايعات پيش بدخيم روده القاء شده در 45 موش نر در مقايسه با گروه كنترل نشان داد كه روغن سياه دانه اثرات واضح در مهار رشد و توسعه سلول هاي پيش بدخيم سرطان روده در موش دارد. احتمالاً اثرضد توموري روغن سياه دانه و TQ به دليل توانايي آن ها در مهار توليد راديكال هاي آزاد اكسيژن است.

اثرات ضد آلرژي سياه دانه: هيستامين از بافت هاي بدن آزاد شده و واكنش هاي آلرژيك ايجاد مي كند. روغن سياه دانه تجويز شده به بيماران مبتلا به آسم برونكيال به دليل خواص آنتي اكسيداني باعث رفع علايم در تعداد زيادي از بيماران مي شود. تجويز روغن سياه دانه در رينيت آلرژيك، آسم برونكيال و اگزماي آتوپيك باعث كاهش IgE و تعداد ائوزنيوفيل شد كه بيانگر اثر بخشي آن است. عصاره آبي آن اثر آنتي هيستامين و شل كننده عضلاني دارد ولي اثر مهار كنندگي كانال كلسيم باعث اين پيامد نيست. TQ باعث كاهش فشار در عضلات صاف تراشه مي شود. 152 بيمار آلرژيك ( رينيت آلرژيك آسم و اگزماي آتوپيك) با 40-80 ميلي گرم بر كيلوگرم در روز روغن سياه دانه درمان شدند كه دوره درمان كوتاه شد و بهبودي واضح داشته ولي سطح كوتيزول و ACTH خون تغيير نكرد. مصرف عصاره سياه دانه باعث افزايش فعاليت فاگوسيت ها و PMN شده و تعداد CD8 را افزايش مي دهد.

اثرات كبدي و كليوي سياه دانه : اثرات ضد اكسايشي سياه دانه در برابر مسمويت كبدي و كليوي القاء شده توسط هيدروپراكسيد تترابوتيل، تتراكلريد كربن، سيسپلاتين گزارش شده است. تجويز روغن سياه دانه به مدت سي روز به موش هاي صحرايي كه به آن ها آفلاتوكسين داده شده بود اثر مهاري بر عوارض خوني و بيوشيمیايي آفلاتوكسين روي كبد داشت. مصرف روغن سياه دانه باعث كاهش اثرات سوء عفونت شيستوزومامانسوني بر عملكرد كبد دارد و از سيروز كبدي و تغيير در سطح آنزيم هاي كبدي ناشي از اين عفونت جلوگيري مي كند. مصرف روغن سياه دانه در مسمويت حاد كبدي ناشي از سرب باعث پيشگيري از اختلالات پاتولوژيك كبدي شده و از اثر سمي سرب بر مخاط روده پيشگيري مي كند. همچنين روغن سياه دانه باعث بهبود عوامل بيوشيميايي خون و پاتولوژي كبد و كليه در موش هاي مسموم شده با سرب شده است. تجويز عصاره آبي سياه دانه با دوز بالا به موش صحرايي هيچ گونه عوارضي بر كبد نداشت. تجويز روغن آن به موش هاي مصرف كننده سيلكوسپورين موجب بهبود عملكرد شاخص هاي بافت شناسي كليه و باعث مهار اثر نفروتوكسيك جنتامايسين در موش شده است. تجويز TQ همراه آب قبل از تجويز ايفوسفاميد به موش از آسيب كليوي و تغييرات بيو شيمايي آن و از پيدايش سندرم فانكوني پيشگيري مي كند.

اثرات سياه دانه بر سيستم قلب و عروق : مصرف دو ماهه عصاره سياه دانه با دوز 800 ملي گرم بر كيلوگرم در موش باعث هيپرتروفي متوسط همگن قلب خصوصاً در بطن چپ شد و ضمناً ضربان قلب، ميزان جريان خون خروجي از قلب را افزايش داد و اثر اينتروپي متوسط داشته است. مصرف خوراكي 200 ميلي ليتر بر كيلوگرم روغن سياه دانه به مدت 21 روز در 24 موش نر در مقايسه با روغن آفتابگردان از اثرات بافت شناسي مسموميت قلبي سيكلوسپورين جلوگيري كرده است. مصرف عصاره آبي و الكلي آن اثر مهاري قوي بر تعداد ضربان و قدرت عضله قلب درمقايسه با ديلتيازم دارد. مصرف آن اثر اينوتروپ و هيپروتروفيك قلب دارد.

اثرات ضد چربي خون سياه دانه : روغن سياه دانه باعث بهبود وضعيت چربي خون در موش صحرايي و تقويت سيستم دفاعي ضد اكسايشي و كاهش قند خون در خرگوش ديابتي و پيشگيري از اكسيداسيون ليپيد در موش هاي مسموم شده با تتراكلريد كربن مي شود. درمان موش هاي آزمايشگاهي با روغن سياه دانه يا TQ از افزايش هموسيستئين ناشي اثر تجويز متيونين جلوگيري كرده و سطح تري گليسريد، پراكسيداسيون ليپيد، كلسترول را كاهش و فعاليت عوامل ضد اكسايشي را افزايش داد.

اثرات ضد پرفشاري خون سياه دانه : در مطالعه تصادفي دوسوكور با استفاده از دارونما اثر عصاره هيدرو الكلي سياه دانه در كاهش پر فشاري خون در بيماران مبتلا به پرفشاري خون خفيف به مدت 8 هفته اي ارزيابي شد. در اين مطالعه به بيماران در دو گروه دريافت كننده دارو 100 و 200 ميلي گرم از عصاره به صورت دو بار در روز تجويز و به گروه دارونما به طور مشابه دارونما تجويز شد. فشار خون سيستوليك و دياستوليك كاهش معني داري ( وابسته به دوز ) در هر دو گروه در مقايسه با گروه دارونما داشت.

اثرات ضد ديابتي سياه دانه : تجويز خوراكي 300 ميلي گرم بر كيلوگرم در روز از عصاره هيدوالكلي سياه دانه در موش هاي ديابتي براي 30 روز باعث كاهش سطح قند و چربي خون و گلوتاتيون و گلو تاتيون پراكسيداز در كبد و كليه شد. تجويز روغن سياه دانه به مقدار 2 ميلي ليتر بر كيلوگرم در روز داخل صفاقي به تنهايي و همچنين همراه با هورمون پاراتيروئيد انساني به ميزان 6mic/kg در روز در موش هاي ديابتي در مقايسه با گروه كنترل به مدت 4 هفته باعث بهبود سطح قند خون شده و شبيه انسولين عمل كرده است. مصرف روغن سياه دانه به مدت 6 هفته با دوز 5/2 ميلي ليتر دو بار در روز در 60 بيمار ديابتي باعث كاهش LDL و قند خون ناشتا شد. همچنين كاهش گلوكونئوژنز كبدي، افزايش فعاليت فاگوسيتي و ماكروفازهاي صفاق و تعداد لمفوسيت ها با مصرف سياه دانه گزارش شده است. در تحقيقي ديگر تاثير عصاره تام و مشتقات اسيدي و قليايي عصاره چربي گرفته شده سياه دانه با دوزهاي 01/0 ،1/0 ، 1 و 5 ميلي گرم در ميلي ليتر در محيط كشت سلول هاي جزايز لانگرهانس موش نشان داد كه هر سه عصاره باعث افزايش ترشح انسولين از سلول هاي جزاير لانگرهانس مي شوند ولي تاثير عصاره تام و مشتقات اسيدي فقط در دوز بالا مشاهده شد.

اثرات سياه دانه بر سيستم گوارش : كوليت اولسراتيو بيماري التهابي است كه ايكوسانوئيدها، لكوترين ها، فاكتورهاي فعال كننده پلاكت و راديكال هاي آزاد مشتق از اكسيژن در پاتوژنزآن موثر است. درمان با عوامل آنتي اكسيدان و ضد التهابي باعث كنترل علايم مي شود. تجويز داخل صفاقي 10 ميلي گرمTQ در كيلوگرم وزن حيوان به موش به مدت سه روز قبل از تزريق اسيد استيك 3 درصد كه منجر به كوليت مي شود باعث محافظت كامل روده ها در برابر اين ماده مي شود. تجويز خوراكي روغن سياه دانه در زخم معده ايجاد شده در موش به واسطه مصرف اتانول باعث كاهش محتواي هيستامين، بهبود زخم و سطح گلوتاتيون شده و غلظت موسين را افزايش داد. در طرح پژوهشي كه توسط پژوهشگران پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي و دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا.. انجام شد ( نتايج آن به زودي منتشر مي شود. ) تجويز روزانه 5 ميلي ليتر روغن سياه دانه به بيماران مبتلا به اختلالات گوارشي به مدت دو ماه تاثير معني داري در درمان مشكلات آنها داشته است.

اثرات سياه دانه بر سيستم عصبي : تزريق داخل صفاقي TQ با دوز 40-80 ميلي گرم بر كيلوگرم در دو گروه موش هايي كه تشنج در آن القاء شده بود، شروع تشنج را در مقايسه با گروه دارونما به تاخير انداخت. دارو به ترتيب دوز به ميزان 71 و 100 درصد باعث پيشگيري از مرگ و مير در موش ها شد ولي مدت زمان تشنج را كم نكرد. همچنين اين ماده باعث بهبود صرع Petit mal در اين حيوانات شد.

گزارش شده است كه اثر پيشگيري كننده از تشنج سياه دانه قوي تر از والپروات است و اثر حمايتي از سيستم اعصاب و اثر آنتي اكسيداني در بافت مغز دارد. تزريق داخلي بطني TQ با دوز 200 و 400 ميكروگرم بر كيلوگرم وزن در موش باعث مهار تشنج ناشي از صرع و تجويز خوراكي روغن سياه دانه موجب پيشگيري از عوارض ناشي از آسيب نخاعي در موش صحرايي مي شود.

اثرات ضد ميكروبي سياه دانه : روغن و مواد فعال سياه دانه اثرات ضد باكتريايي، ضد قارچي و ضد ويروسي ارند. ويروس ستومگال يك هرپس ويروس است كه در حيوانات و انسان دچار نقص ايمني ، بيماري شديد و كشنده ايجاد مي كند. استفاده درون تني از روغن سياه دانه اثر ضد ويروسي بر CMV دارد. اثرات ضد ويروسي سياه دانه توسط سلول هاي NK، ماكروفاژ و سلول هاي T و پاسخ سلول هاي CD4 و CD8 انجام مي شود. گزارش شده است كه اثر بخشي روغن سياه دانه عليه ويروس ها احتمالاً از طريق مكانيسم ضد اكسايشي و تحريك پاسخ سلول هاي T عليه ويروس اعمال شود.

تأثير روغن سياه دانه عليه ميكرو ارگانيسم هاي E. Coli ، B.subtilis ، S.aureus ، P.aeruginosa و C.albicans و ماده دي تيموكنيون موجود در روغن فرار دانه گياه بر ضد باكتري هاي گرم مثبت گزارش شده است. همچنين عصاره آبي سياه دانه عليه باكتري هاي مقاوم مثل shigella dysentriae , E.coli V.Cholera موثر است. تزريق موضعي عصاره سياه دانه عفونت استافيلوكوكي زير پوستي غير كشنده را در موش ها به طور موثر ريشه كن مي كند. درمان سه روزه موش هاي آلوده شده با كانديدا آلبيكنسن باعث مهار رشد اين قارچ در اندام هاي مختلف موش مي شود. در مطالعات نشان داده شده است كه S.aureus مقاوم به متيسلين به عصاره سياه دانه با غلظت 4mg/disc با 0/2-0/5mg/ml Mic حساس است. گزارش شده است كه روغن سياه دانه و تركيب تيموكينون موجب مهار رشد چهارگونه قارچ تريكوفيتون روبروم، تريكوفيتون اينتر ديجيتاليس، تريكوفيتون منتا گروفيت و اپيدرموفيتون فلوكوزوم بين 80 تا 100 درصد شده است.

اثرات ضد انگلي سياه دانه : شيستوزوميازيز يك بيماري انگلي شايع در كشورهاي توسعه نيافته است و ضعف سيستم ايمني سلولي و هومرال در آن دخيل مي باشد و تنها روش درماني موثر، شيمي درماني است. عصاره سياه دانه اثر مهاري در مورد عفونت شيستوزوما مانسوني دارد. درمان موش هاي مبتلا به شیستوز و ماماسنوني با روغن سياه دانه باعث كاهش تعداد كرم هاي كبدي و كاهش تخم ها در كبد و روده شده است. استفاده از روغن سياه دانه در اين موش ها باعث اصلاح تغييرات ايجاد شده در غلظت آلبومين، آنزيم هاي كبدي و سيستم دفاعي اكسايشي بدن ناشي از فعاليت اين انگل شده است. تأثير روغن سياه دانه عليه برخي انگل ها مثل نماتودها و سستودها نيز گزارش شده است. درمان موش هاي مبتلا به شيستوز و مامانسوني باعث پيشگيري از اثرات ژنوتوكسيستي آن مي شود.

این محصول بر اساس 80 درصد اسید اولئیک استاندارد و تأیید شده است .

فرم دارويي و ميزان مصرف : در ايران اسپري 37 ميلي ليتري از روغن سياه دانه توسط داروخانه ها و عطاري ها جهت درمان درد مفاصل و تقويت جنسي به صورت موضعي و مشكلات گوارشي به صورت خوراكي عرضه مي شود و ميزان مصرف خوراكي آن 8 الي 12 قطره سه بار در روز است و میزان مصرف موضعی آن روزانه 2 تا 3 نوبت به محل ماساژ داده و روز بعد شستشو شود . همچنين پودر سياه دانه مخلوط با عسل توسط عطاري ها جهت مشكلات گوارش عرضه مي شود كه دوز مصرفي آن به ميزان 10 الي 15 گرم در روز است. در گزارشي مصرف روغن سياه دانه به مدت 6 هفته با دوز 5/2 ميلي ليتر دو بار در روز در 60 بيمار ديابتي هيچ گونه عوارضي مشاهده نشده است.

عوارض جانبي مصرف سياه دانه : مطالعات اندكي در مورد سميت احتمالي دانه گياه سياه دانه انجام شده است. در يك پژوهش نشان داده شد كه تجويز 14 روز عصاره آبي سياه دانه به موش هاي نر باعث افزايش سطح آنزيم كبدي و تغييرات هيستوپاتولوژيك در كبد شد ولي در مطالعه اي مشابه هيچ گونه عوارضي مشاهده نشد. در مطالعه اي ديگر تجويز عصاره متانولي به موش صحرايي در دوزهاي متعدد و عصاره كلوروفرم در دوز 21 گرم بر كيلوگرم باعث كاهش وزن شد و تجويز عصاره آبي در دوز 6 گرم بر كيلوگرم در روز به مدت 14 روز متوالي افزايش آنزيم هاي كبدي ايجاد كرد و تغييرات هیستوپاتولوژيك كبد در برخي موارد ديده شد، ولي تغييرات دژنراتيو فقط در نوع عصاره آبي ديده شد. تجويز 8/28 و 06/2 ميلي ليتر بر كيلوگرم داخل صفاقي روغن سياه دانه به مدت 12 هفته در موش هيچ گونه تغييري در سطح آنزيم هاي كبدي و الگوي هيستوپاتولوژيك كبدي، قلبي، كليوي و پانكراس نداشت ولي سطح كلسترول، تري گليسيريد، گلوكز، لكوسيت ها و پلاكت ها كاهش و هماتوكريت و هموگلوبين را افزايش داد. تجويز دانه سياه دانه به ميزان 100 گرم بر كيلوگرم به جوجه ها به مدت هفت هفته هيچ عارضه اي نداشت ولي تجويز 180 ميلي گرم بر كيلو گرم از روغن سياه دانه به موش صحرايي به مدت 4 هفته باعث طولاني شدنPT، كاهش APTT و TT به طور موقت شد ولي بر سطح آلبومين، آنزيم هاي كبدي و تعداد پلاكت ها در خون اثري نداشت.